Катедра „Информационни технологии в индустрията“

Специалността „Информационни технологии в индустрията“ е една от най-перспективните и най-желаните специалности, в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ във висшите училища в България.

Бакалавърската програма по „Информационни технологии в индустрията“ има за цел подготовката на широко профилни инженери със задълбочена омпютърна подготовка и насоченост към съвременните индустриални информаионни системи и компютърни технологии и приложението им в различни индутриални области и приложения.