Магистри

Магистърско обучение във ФКСУ


Специалности:

  • „Компютърно и софтуерно инженерство”
  • „Информационни технологии”
  • „Графичен и web дизайн”

Специалностите  „Информационни технологии” и „Компютърно и софтуерно инженерство” са предназначени за студенти, завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” в специалност „Компютърно и софтуерно инженерство” или аналогични на нея. Обучението е с продължителност 1 годинa и е организирано в три семестъра. Предлаганите специалности за магистри имат за цел да задълбочат и разширят познанията и уменията на студентите, получени в бакалавърската степен на обучение. Учебният план включва задължителни и избираеми дисциплини, позволяващи на студентите гъвкавост при определяне на изучаваните предмети в зависимост от личната им професионална ориентация, предпочитания и интереси.

За завършилите ОКС бакалавър с различна специалност се предлага едногодишно обучение по изравнителен учебен план, след което при успешно завършване на изравнителното обучение, продължаването в магистърската специалност става автоматично. Завършващите магистър-инженери придобиват и притежават професионални компетенции за проектиране, разработване и поддържане на компютърни системи; проектиране, разработване, тестване на съвременни технологични решения в различни области на бизнес-приложения, индустриални проблеми, а също и в сферата на научните изследвания.

11