Минали проекти

Научно-изследователски проекти към НИС – ТУ-София:

№201ПР0010-09 „Изследване на сигурността на кибер-физичните връзки в контекста на компютърните мрежи чрез методи от ново поколение“ – ръководител гл. ас. д-р Георги Цочев.

№172ПД0001-09 „Изследване приложимостта на изкуствения интелект в роботиката“ – ръководител доц. д-р Румен Трифонов.

№152ПД0017-09 „Приложение на мултиагентните системи в компютърната мрежова сигурност“ – ръководител доц. д-р Румен Трифонов