Професори

                                         

                         Руководилац катедре

доц. Румен Трифонов

Име: Румен Иванов Трифонов
Професија: доц. д-р инж.
Кабинет: 1326
E-mail: r_trifonov@tu-sofia.bg

         Заменик руководиоца катедре

Име: Георги Илинчев Попов
Професија: доц. д-р инж.
Кабинет: 1326
E-mail: popovg@tu-sofia.bg

                              Академски састав

доц. д-р инж. Георги Илинчев Попов каб.:1326,

E-mail: popovg@tu-sofia.bg

доц. д-р инж. Диана Валентинова Григорова каб.:1200,

E-mail: dgrigorova@tu-sofia.bg

доц. д-р инж. Кирил Светославов Мечков каб.:1413,

E-mail: cmechkov@tu-sofia.bg

доц. д-р инж. Румен Иванов Трифонов каб.:1326,

E-mail: r_trifonov@tu-sofia.bg

доц. д-р инж. Сергей Стоянович Недев каб.:1322,

E-mail: s_nedev@tu-sofia.bg

ас. Камелия Стоянова Райнова каб.:1409a,

E-mail: kkaneva@tu-sofia.bg

ас. Румен Николов Високов каб.:1414,

E-mail: vissokov@tu-sofia.bg