Студенти

Бакалаври

Бакалавърското обучение във ФКСУ се провежда по специалностите:

"Компютърно и софтуерно инженерство"
"Информационни технологии в индустрията"

Бакалавърската програма по „Информационни технологии в индустрията“ има за цел подготовката на широко профилни инженери със задълбочена компютърна подготовка и насоченост към съвременните индустриални информационни системи и компютърни технологии и приложението им в различни индустриални области и приложения.

Магистри

Магистърското обучение във ФКСУ се провежда по специалностите:

„Компютърно и софтуерно инженерство”
„Информационни технологии”
„Графичен и web дизайн”

Докторски програми

Докторски програми за придобиване на образователни и научна степен "Доктор" по професионално направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" се предлагат в следните научни специалности:

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
Автоматизация на области от нематериалната сфера
Автоматизация на производството
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи
Системи с изкуствен интелект
Системно програмиране