Дипломни работи

Цел на дипломната работа

Целта на дипломната работа е да разшири знанията на студентите в определена област и да получат необходимите знания за самостоятелно решаване на конкретни задачи, които ще използват в областта на информационните технологии.

Какво е дипломант?

Дипломантът е студент в  последния курс на професионалното висше училище, който е завършил семестриалното си обучение. Той е положил всичките си изпити, предал е и защитил всичките си курсови задачи и проекти и е изпълнил задълженията си по учебен план. Остава му само дипломната работа. Тя е последният елемент на учебния процес, предвиден в учебната документация по специалността. Дипломната работа е изработен под контрола на научния му ръководител самостоятелен писмен труд на дипломанта.

Пожелаваме Ви успешно дипломиране!

diplomanti