Дисциплини

Анализ и синтез на логически схеми

Целта на дисциплината е да направи въведение в логиката и проектирането на основните компютърни компоненти. Преподават се основите на алгебрата на логиката, разглеждат се методите за минимизация на логическите функции, функционалната декомпозиция като подход за реализация на ЛФ, състезанията в логическите схеми. Дават се примери за синтез на комбинационни възли: дешифратори, мултиплексори, компаратори, суматори. Разглежда се вътрешната структура на PLA и ROM памети. Прави се въведение в последователностните схеми, разглежда се механизма на автоматните модели на Мили и Мур. Разглеждат се основните видове елементи памет и основният алгоритъм за синтез на синхронни последователностни схеми. Следва приложение на алгоритъма за синтез на броячи, регистри, преброителни схеми и други автомати, зададени с граф, таблица на преходите и изходите, или словесно. Дават се примери за действието на асинхронни устройства. Въвеждат се понятията микрооперация, микропрограма и се прави синтез на управляващ автомат за реализиране на зададена микропрограма по нейната блок-схема.

Лектори:

доц. д-р инж. Диана Григорова

Бази данни

Целта на дисциплината е да даде солидни знания на студентите по основните проблеми на бази данни и да покаже пътя, по който това направление постоянно се развива, както и да очертае бъдещото му развитие.

Лектори:

проф. д-р Даниела Гоцева

Вградени системи

Дисциплината разглежда: изискванията към „вградените системи”; алгоритъма за проектиране; особенностите при проектиране на входния и изходен интерфейс; програмни системи за проектиране на вградени системи; особенностите при проектиране на едно процесорни, двупроцесорни и йерархически архитектури на вградените системи; средствата и методите за настройка и документиране на вградените системи.

Лектори:

доц. д-р инж. Асен Тодоров

Експертни системи

Дисциплината е въведение в системите с изкуствен интелект. Студентите се запознават със същността, особеностите и използването на съвременни системи за изкуствен интелект. Разглеждат се видовете модели за представяне на знанията в експертните системи, както и методите за извод на решение в тях. Посочват се недостатъците на класическите модели за представяне и натрупване на знания. Прави се въведение в съвременните начини за формиране на знания на основата на машинно обучение. Разглеждат се изискванията към входните данни, начините на представяне на резултатите, основните алгоритми за придобиване на знания, оценката на получените резултати.

Лектори:

доц. д-р инж. Диана Григорова

Индустриални контролери

Дисциплината разглежда основните подходи и технически средства за изграждане на управляващи компютърни ситеми в индустрията. Изучава се архитектурата и апаратната част на индустриалните контролери и интерфейсът на най-често използваните сензори и изпълнителни механизми. Разглеждат се подходите за създаване и настройка на програмното осигуряване, както и средствата за изграждане на разпределени индустриални компютърни системи за управление.

Лектори:

доц. д-р инж. Асен Тодоров

ас. Румен Високов

Интерфейс на естествен език

Целта на учебната дисциплина е въведение на студентите в основните проблеми в областта на приложенията с използването на естествен език. Като основни теми се разглеждат Регулярни изрази и автомати, Автомати с крайни състояния и формални езици, Морфология и трансдюсери с крайни състояния, Тагиране на думите като части на речта, Контекстно-свободни граматики, Анализ (парсинг) с използване на КСГ, Характеристики и унификация, Семантичен анализ, Машинно обучение в обработката на естествен език (корпусна компютърна лингвистика).

Лектори:

доц. д-р инж. Диана Григорова

Информационни системи

Дисциплината “Информационни системи” има за цел запознаване на студентите с теорията и практическата работа по проектиране и разработка на информационни системи с бази от данни и с новите тенденции в тази насока. Това ще им позволи в бъдеще професионално да познават и прилагат основните методики за изграждане на информационен модел и езиците за представяне на моделите, етапите и методите за проектиране и разработка на информационни системи, различни архитектури на информационните системи.

Лектори:

проф. д-р инж. Румен Трифонов

Компютърна периферия

Цел на дисциплината е да запознае студентите с логическата структура и организация на периферните устройства в състава на съвременните компютърни системи както и с използваните от тях информационни носители.

Лектори:

доц. д-р инж. Сергей Недев

Компютърни архитектури

Дисциплината има за цел да запознае студентите от специалност „Информационни технологии в индустрията” c архитектурите на паралелни изчислителни системи и мрежи.

Лектори:

доц. д-р инж. Георги Попов

Компютърни мрежи

Дисциплината “Компютърни мрежи” има за цел запознаване на студентите с основните понятия, стандарти  и тенденции за развитие в областта на компютърните мрежи. Това ще им позволи в бъдеще професионално да решават системни задачи, свързани с мрежови комуникации.

Лектори:

доц. д-р Георги Найденов,

доц. д-р Петко Стоянов

Мениджмънт на проекти в ИТ

Курсът запознава със сложния и многостранен процес на управление на проекти в информационните технологии, включващ  въпроси свързани от една страна с функционалното проектиране на системата и от друга, с дейности свързани с на пръв поглед странични, но с голямо значение за крайния успех обстоятелства, като определяне на психологическата съвместимост между членовете на разработващия екип, осигуряване на защитата на цялата система от пробив и други. Дисциплината е приложно ориентирана като по-голямата част от разглежданите теми са свързани с примери от практиката на различни наши и чужди фирми.

Лектори:

проф. д-р Огнян Наков

Микропроцесорна техника

Да се изучат и да могат да прилагат подходите, методите и техническите средства за анализ, проектиране и приложение на микропроцесорни фамилии, специализирани схеми и едночипови микрокомпютри в съответствие със своите потребности и интереси и да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.

Лектори:

доц. д-р инж. Асен Тодоров

доц. д-р инж. Кирил Мечков

Мрежова и информационна сигурност

Дисциплината “Информационна сигурност” има за цел запознаване на студентите с основните понятия, стандарти  и техники в областта на мрежовата и информационна сигурност. Това ще им позволи в бъдеще професионално да решават задачи, свързани с за избор на ефективни средства за защита на компютърни системи и мрежи и ще могат да ги прилага на практика.

Лектори:

проф. д-р инж. Румен Трифонов

Операционни системи

Целта на обучението е студентите да получат знания за основните принципи за изграждане на операционните системи, тяхната вътрешна структура и функциониране, както и да придобият умение за самостоятелна разработка на сложни програмни системи, респ. отделни компоненти.

Лектори:

доц. д-р инж. Георги Попов

Програмни езици (Обектно-ориентирано програмиране)

След завършване на курса студентите трябва да познават и да използват за решаване на инженерни задачи на базата на обектно-ориентираният дизайн  и анализ.

Лектори:

проф.д-р Огнян Наков

Синтез и анализ на алгоритми

Придобиване на умения за алгоритмизиране на проблем, анализ и оценка на алгоритми и синтез на програми, базирани на такива алгоритми. Студентите се запознават с основни групи алгоритми: обработка на числа, сортировки, търсене, хеширане, дървовидни структури, рекурсии, списъчни структури, граф и обработка на графи. Проиграват се и анализират класически алгоритмични решения. Оценяват се различни решения на един проблем.

Лектори:

проф. д-р Огнян Наков

Системи за сигурност

Целта на обучението е студентите да получат знания за основните принципи за изграждане на съвременните електронни системи за сигурност, тяхната структура и функциониране, както и да придобият умение за изграждане на такива системи или проектиране на отделни компоненти от тях. 

Лектори:

доц. д-р инж. Георги Попов

Специализирана компютърна електроника

Целта на курса е да запознае студентите с  основните схемни принципи и реализацията на базови и специализирани аналогови, цифрови, аналогово-цифрови и смесени електронни схеми за обработка на информация, намиращи приложение в съвременните специализирани компютърни системи.

Лектори:

доц. д-р инж. Кирил Мечков