Кандидат студенти

Уважаеми кандидат-студенти,
Добре дошли в Технически университет – София! 

Техническият университет – София е най-големият учебно-научен комплекс в България в областта на техническите, природните и обществените науки, предпочитан избор за студентите, стремящи се към висококачествено образование, и за бизнеса, търсещ иновативни партньори. Като най-голям политехнически център вече 70 години той дефинира образователните стандарти и въвежда националните приоритети за развитие на инженерното образование и наука. 

Обучавайки се при нас и заедно с нас, вие ще можете успешно да изградите своето професионално бъдеще, да реализирате амбициите си, да посрещате новите предизвикателства на времето като активни и предприемчиви личности.
Желая ви упоритост и дръзновение, превръщайте трудностите в победи, а мечтите – в реалност!“
Желая Ви успешно обучение при нас!

Ректор на Техническия университет – София

                                                                   ( проф. дтн инж. Георги Михов )

Бакалаври

комплект документи – купува се от книжарницата на ТУ-София;
актуални снимки – 3 броя;
квитанция за платена изцяло или частично такса за 1-ви семестър.
Документите се попълват, залепват се снимките и се представят лично.

Правила за класиране
Класирането се извършва по специалности в ред на намаляване на бала.

Студентите платено обучение участват във второ класиране (ако има такова) без да подават допълнителни документи. При това мястото им в платеното обучение се пази, без да са се записали до края на кампанията. Ако няма второ класиране или не бъдат класирани в държавна поръчка, те имат възможност да се запишат в платено обучение по време на срока, обявен за второ класиране.

Магистри

За кандидатстване в ОКС „магистър“ спец. „КСИ“, „ИТ“ и „Графичен и web дизайн“

Молба по образец – попълнена ръчно или на MS Excel, подписана, с отбелязана дата. В случай на ръчно попълване, трябва да попълните всички оцветени полета, а при работа с excel се попълват само полетата, оцветени в жълто.
Завършилите специалност „КСТ“, ОКС „бакалавър“ във ФКСУ, ТУ-София заверяват молбата в учебната канцелария и не представят копие от диплома за степен „бакалавър“, академична справка или уверение.

Молба за избираеми дисциплини, курсови работи и курсов проект през 1 семестър.
!!! За колкото специалности кандидатствате, толкова попълнени молби за избираеми дисциплини, курсови работи и курсов проект подавате !!!

Копие от диплома за степен „бакалавър” за завършилите специалност „КСТ” в други Университети или Академична справка при условие, че дипломата още не е издадена. Ако студентът е завършил сродна специалност подава задължително копие от диплома и копие от приложение към дипломата или академична справка за определяне на балообразуващите дисциплини – за спец. „КСИ“ и „ИТ“.
Копие от диплома за степен „бакалавър” за завършилите специалности от професионални направления: 5. Технически науки и 8. Изкуства или Академична справка при условие, че дипломата още не е издадена – за спец. „Графичен и web дизайн“.
Копие от статии, отпечатани в реферирани периодични издания и сборници на научни конференции в областта на компютърните технологии. Ако статиите са приети за печат се представя служебна бележка – за спец. „КСИ“ и „ИТ“.
Служебна бележка за участие в научни проекти и договори, свързани с компютърните технологии – за спец. „КСИ“ и „ИТ“.
Служебна бележка за участие в научни проекти, договори и изложби, свързани с графичен дизайн и изкуства – за спец. „Графичен и web дизайн“.
Квитанция за платена държавна такса за кандидатстване.
За кандидатстване в ОКС „магистър“ след завършена степен „професионален бакалавър“

Молба по образец – попълнена ръчно или на excel, подписана, с отбелязана дата. В случай на ръчно попълване, трябва да попълните всички оцветени полета, а при работа с excel се попълват само полетата, оцветени в жълто.
Молба за избираем курсов проект през 1 семестър
Копие от диплома за степен „професионален бакалавър“ в професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“. В случай, че дипломата още не е издадена се представя академична справка.
Квитанция за платена държавна такса за кандидатстване.
За кандидатстване в ОКС „магистър – изравнително обучение“ при завършена степен „бакалавър/магистър“ от други професионални области

Молба по образец – попълнена ръчно или на excel, подписана, с отбелязана дата. В случай на ръчно попълване, трябва да попълните всички оцветени полета, а при работа с excel се попълват само полетата, оцветени в жълто.
Копие от диплома за степен „бакалавър/магистър” от професионалните области (Природни науки, Технически науки, Икономика, Аграрни науки, Сигурност и отбрана, Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални и стопански науки, Изкуства). В случай, че дипломата още не е издадена се представя академична справка.

Квитанция за платена държавна такса за кандидатстване.
За кандидатстване в ОКС „магистър“ след завършено изравнително обучение

Молба по образец – попълнена ръчно или на excel, подписана, с отбелязана дата. В случай на ръчно попълване, трябва да попълните всички оцветени полета, а при работа с excel се попълват само полетата, оцветени в жълто.
Копие от диплома за степен „бакалавър/магистър” от професионалните области (Природни науки, Технически науки, Икономика, Аграрни науки, Сигурност и отбрана, Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални и стопански науки, Изкуства).
Молба за избираеми дисциплини и курсов проект през 1 семестър.
Квитанция за платена държавна такса за кандидатстване.
За кандидатстване в ОКС „магистър“ след завършенo допълващо обучение след степен „професионален бакалавър“

Молба по образец – попълнена ръчно или на excel, подписана, с отбелязана дата. В случай на ръчно попълване, трябва да попълните всички оцветени полета, а при работа с excel се попълват само полетата, оцветени в жълто.
Молба за избираема дисциплина, две курсови работи и курсов проект през 1 семестър
Копие от диплома за степен „професионален бакалавър“ в професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“.
Квитанция за платена държавна такса за кандидатстване.